Apakah perbezaan antara pendapatan sisa dan pendapatan operasi?

Apakah perbezaan antara pendapatan sisa dan pendapatan operasi?
a:

Pendapatan sisa lazimnya dikira dalam konteks kewangan peribadi, berbanding dengan pendapatan operasi, yang dikira berkenaan dengan perbelanjaan perniagaan. Walau bagaimanapun, di bawah beberapa kaedah perakaunan, pendapatan sisa juga boleh digunakan untuk menilai kesihatan kewangan syarikat untuk pelabur yang berpotensi.

Pendapatan sisa ialah wang seseorang atau syarikat setelah semua hutang peribadi dibayar. Jumlah ini biasanya ditabulasi setiap bulan selepas gadai janji telah dibayar. Oleh itu, pendapatan lebih sisa seseorang atau perniagaan mempunyai, lebih mungkin dia mampu membayar bayaran gadai janji tambahan.

Dalam mengira pendapatan sisa firma adalah penting bagi pemberi pinjaman untuk menentukan caj ekuiti syarikat. Caj ekuiti dikira dengan formula berikut: Caj Ekuiti = Modal Ekuiti yang didarab dengan kos ekuiti (COE). Walau bagaimanapun, kaedah pendapatan sisa sering dikecualikan untuk kaedah diskaun dividen yang lebih kerap digunakan dan kaedah aliran tunai diskaun (DCF). Walau bagaimanapun, salah satu kelebihan terbesar menggunakan pendapatan sisa untuk mengukur kesihatan kewangan syarikat ialah ia mencerminkan keuntungan ekonomi firma dan bukannya keuntungan keuntungan perakaunannya. Walau bagaimanapun, kelemahan utama bergantung kepada pendapatan sisa adalah bergantung kepada anggaran laporan kewangan yang berpandangan jauh, yang boleh mengelirukan.

Pendapatan Operasi adalah keuntungan yang ditinggalkan selepas menolak perbelanjaan operasi dan susut nilai daripada pendapatan kasar. Ia memberitahu pelabur berapa banyak wang yang akan ditinggalkan selepas perbelanjaan, dan boleh ditukar menjadi pendapatan. Kos operasi adalah perbelanjaan yang biasanya dilakukan dalam operasi harian perniagaan, seperti utiliti, sewa dan bekalan pejabat. Pendapatan operasi digunakan untuk mengira margin operasi syarikat, yang pada gilirannya berkaitan dengan kecekapan operasi. Pendapatan operasi juga dirujuk sebagai pendapatan sebelum faedah dan cukai (EBIT).