Nilai Kini Jenis Bon Berbeza Menggunakan Excel

Nilai Kini Jenis Bon yang Berbeza Menggunakan Excel

Bon adalah sejenis kontrak pinjaman antara penerbit (penjual bon) dan pemegang (pembeli bon). Penerbit pada dasarnya meminjam dan dengan itu menanggung hutang yang akan dibayar "nilai par" sepenuhnya pada tarikh matang i. e. apabila kontrak berakhir. Sementara itu, pemegang hutang ini menerima bayaran faedah (kupon) berdasarkan aliran tunai yang ditentukan oleh formula anuiti. Dari sudut pandang penerbit, pembayaran tunai ini adalah sebahagian daripada kos peminjaman, sementara dari sudut pandangan pemegang, ia adalah faedah yang diperolehi dengan membeli bon. (Baca lebih lanjut dalam: Asas Bon).

Untuk menentukan nilai bon hari ini - untuk prinsipal tetap (nilai par) dibayar balik pada masa hadapan pada sebarang masa yang ditetapkan - kita boleh menggunakan spreadsheet Excel.

Nilai semasa (PV) bagi suatu bon mewakili jumlah semua aliran tunai masa depan dari kontrak itu sehingga ia matang dengan bayaran penuh nilai par.

Harga Bon Bersih bagi suatu bon tidak termasuk faedah terakru hingga matang bahawa setiap kupon yang dibayar akan meningkat sehingga matang.
Harga Bon Kotor bagi bon bagaimanapun, termasuk faedah terakru hingga matang bahawa setiap kupon yang dibayar akan meningkat sehingga matang.

Nilai Bon = Jumlah Nilai Semasa (PV) Pembayaran Faedah + (PV) Bayaran Utama

Kami akan membincangkan pengiraan Nilai Kini bon untuk kupon

A) Bon Bon Kupon Sifar

B) Bon dengan Anuitas Tahunan

C) Bon dengan Anuitas Tahunan Bonus

D) Bon dengan Pengkompaunan Berterusan

E) Harga Bond Kotor

A. Bon Bon Kupon Sifar

Bon Bon Kupon Zero tidak menyampaikan sebarang pembayaran kupon sepanjang hayat bon tetapi dijual pada harga diskaun dari nilai bon bon.

Contoh 1: Bon Zero Kupon

Bon yang matang dalam 20 tahun dengan nilai muka sebanyak $ 1000 sementara menimbulkan minat tidak diketahui sebagai Bond Zero-Coupon. Sebagai contoh, dalam kes ini nilai bon menurun selepas dikeluarkan, meninggalkannya dibeli hari ini pada kadar diskaun pasaran sebanyak 5%. Berikut adalah langkah mudah untuk mencari nilai bon tersebut dengan bantuan Microsoft Excel.

Di sini, "kadar" sepadan dengan kadar faedah yang akan dikenakan pada nilai muka bon tersebut.

"Nper" adalah bilangan tempoh ikatan yang dikompaun. Oleh kerana kami mempunyai Bon Zero Kupon yang matang dalam 20 tahun, kami mempunyai 20 tempoh.

"Pmt" ialah jumlah kupon yang akan dibayar untuk setiap tempoh. Di sini kita mempunyai 0.

"Fv" mewakili nilai muka bon tersebut untuk dibayar balik secara keseluruhannya pada tarikh matang.

B. Bon dengan Anuitas

Contoh 2: Bon dengan pembayaran kupon tahunan

Syarikat 1 mengeluarkan bon dengan prinsipal $ 1000 kadar 2.5% setiap tahun dengan matang 20 tahun dan kadar diskaun sebanyak 4%.
Bon ini menyediakan kupon setiap tahun dan membayar jumlah Kupon sebanyak 0. 025 * 1000 = $ 25

Perhatikan di sini bahawa "Pmt" = $ 25 dalam Kotak Argumen Fungsi.
Nilai semasa bon tersebut menghasilkan aliran keluar dari pembeli bon - $ 796. 14 Oleh itu, bon sebegitu berharga $ 796. 14

C. Bon yang mempunyai Anuiti Bi-tahunan

Contoh 3: Bon dengan kupon wang tunai dua tahunan

Syarikat 1 mengeluarkan bon dengan prinsipal $ 1000 kadar 2. 5% setiap tahun dengan tempoh matang 20 tahun dan diskaun kadar 4%.
Bon ini menyediakan kupon setiap tahun dan membayar jumlah kupon sebanyak 0. 025 * 1000/2 = $ 25/2 = $ 12. 5

Kadar kupon sepuluh tahun ialah 1. 25% (= 2. 5% ÷ 2)

Perhatikan di sini dalam Kotak Argumen Fungsi yang "Pmt" = $ 12. 50 dan "nper" = 40 kerana terdapat 40 tempoh 6 bulan dalam tempoh 20 tahun. Nilai kini bon tersebut menghasilkan aliran keluar dari pembeli bon - $ 794. 83. Oleh itu, bon sebegitu berharga $ 794. 83.

D. Bond dengan Pengkompaunan Berterusan

Contoh 5: Bon dengan pengkompaunan berterusan

Pengkomplikasi Berterusan merujuk kepada pengkompaunan yang berterusan. Seperti yang kita lihat di atas, kita boleh mempunyai pengkompaunan yang berasaskan tahunan, dua tahunan atau sebarang tempoh diskret yang kami mahu. Walau bagaimanapun, pengkompaunan yang berterusan mempunyai bilangan takungan penggabungan yang mencerminkan pengkompaunan malar. Aliran tunai didiskaunkan oleh faktor eksponen.

F). Harga Bond Kotor

Contoh 6: Harga Bond Kotor

Harga Bersih dari bon adalah harga yang tidak termasuk faedah terakru. Ini adalah harga bon yang baru dikeluarkan di pasaran utama. Apabila Bon bertukar tangan di pasaran sekunder, nilainya harus mencerminkan minat yang diperoleh sebelum pembayaran kupon terakhir. Ini dirujuk sebagai Harga Kotor bon,

Harga Kotor Bon = Faedah Terakru + Harga Bersih Nilai semasa bersih aliran tunai bon ditambah kepada faedah terakru memberikan nilai Harga Kotor. Faedah Terakru = (Kadar Kupon * hari berlalu sejak Kupon berbayar terakhir) / Tempoh Hari Kupon

i) Syarikat 1 mengeluarkan bon dengan prinsipal $ 1000 kadar 5% setahun dengan tempoh matang 20 tahun dan kadar Diskaun 4%. ii) Kupon dibayar setiap setengah tahun: 1 Jan, dan 1 Julai. iii) Bon dijual pada harga $ 100, 30hb April 2011 iv) Sejak kupon terakhir dikeluarkan, terdapat 119 hari faedah terakru. Oleh itu, Faedah terakru = 5 * (119 / (365/2)) = 3. 2603

Bottom Line

Excel menyediakan rumusan yang sangat berguna kepada bon harga. Fungsi PV cukup fleksibel untuk menyediakan harga bon tanpa anuiti, atau dengan jenis anuitas; seperti tahunan atau dua tahunan.